Veiledning til lærer

Ja takk, hjerne!

«Ja takk, hjerne!» er et digitalt og gratis undervisningsopplegg for elever i aldersgruppen 8. – 10. trinn. Undervisningen består av varierte oppgaver som elevene løser i grupper, heretter kalt ekspertgrupper.

Ekspertgruppene får hvert sitt tema om hjernen de skal fordype seg i, både ved å lese fagartikler og se videoer og deretter løse oppgaver knyttet til temaet. Svarene på oppgavene skal senere brukes til å løse et kryssord. For å kunne løse hele kryssordet må ekspertgruppene samarbeide og utveksle svar på oppgavene med hverandre.På denne måten deles kunnskap om ulike tema på tvers av ekspertgruppene.

I tillegg til fordypningsoppgaven og kryssordet utfordres elevene til å lære nye begrep i oppgaven «let og finn». Elevene får også en utfordring for høyre hjernehalvdel, som består av å lage en kreativ og fargerik tegning. Gjennom ekstraoppgaven «Lag film» vil elevene til slutt kunne lære om gode råd til god hjernehelse.

Slik anbefaler vi at dere gjennomfører undervisningsopplegget:

1. Planlegge gjennomføring av undervisningsopplegget

Læreren leser gjennom denne lærerveiledningen og tar en titt innom nettsiden til undervisningsopplegget for å få et overblikk over innholdet.

10 min

2. Gjennomføring i klasserommet

Gjennomføring i klasserommet

Del 1 - Introduksjon av undervisningsopplegget: Læreren leser gjennom denne lærerveiledningen og tar en titt til på undervisningsopplegget for å få et overblikk over innholdet.
- Ekspertgrupper
- Kryssord
- Ordjakt
- Tegning
- Refleksjonsoppgaver
- Lag video (frivillig/ekstraoppgave)

Del 2 - Ekspertgruppeoppgave: Elevene deles inn i ekspertgrupper. Hver ekspertgruppe fordyper seg i sine tema ved å lese artikler, se videoer og besvarer spørsmålene til ekspertgruppen.

60 min

Del 3 – Hjernetrim (Kryssord): Ekspertgruppene løser kryssordet «Hjernetrimmen». Ekspertgruppene må dele kunnskap med hverandre ved å spørre andre grupper for å få svarene de trenger til kryssordet. "Gallerivandring" fra gruppe til gruppe. I slutten av økten går læreren gjennom svarene og løsningsordet sammen med elevene. Det anbefales at læreren tar opp kryssordet på skjerm/tavle og fyller inn svarordene sammen med elevene som en oppsummering.

60 min

Del 4 – Hjernetrim (Let og finn): Elevene gjør aktiviteten «Let og finn». Ekspertgruppene sitter fortsatt sammen, men vi anbefaler at alle elevene har hver sin PC/iPad. Det er selvfølgelig lov å hjelpe hverandre internt i ekspertgruppen.

60 min

Del 5 – Tegn: Som en siste aktivitet skal elevene lage en tegning med tittelen «Hjernen er deg» som de fargelegger. Tegningene kan henges opp i klasserommet eller i korridoren på skolen som en utstilling til glede for medelever, lærere og foresatte. Tegningen må selvfølgelig fargelegges.

30 min

Del 6 – Refleksjon: Elevene svarer på refleksjonsoppgavene. Oppgavene bevares først individuelt og deretter deler de svarene med hverandre parvis etterpå. Det anbefales at læreren går rundt i klasserommet og lytter til elevenes refleksjoner, og eventuelt veileder de som trenger det.

30 min

Del 7 – Ekstraoppgave (frivillig): Denne oppgaven er frivillig og ment som en ekstraoppgave for skoleklasser som er ivrige etter å lære mer og formidle kunnskap om hjernen til andre. Her skal elevene jobbe gruppevis, gjerne i de samme ekspertgruppene og lage en film som presenterer gode råd til god hjernehelse. Vi anbefaler å gi stor frihet til hvilke råd elevene formidler og på hvilken måte de formidles via videoen, men filmen har likevel noen kriterier som står beskrevet i oppgavebeskrivelsen. Filmene presenteres for de andre gruppene, og kan også deles med andre. Hva med infoskjermer på skolen? Foreldremøte? Helsesøster? Elevene er velkomne til å dele sine filmer med Hjernerådet. Dette gjør de ved å sende epost til post@hjerneradet.no

3 x 60 min

Tips og triks

Størrelse på ekspertgruppene:

Antall elever i klassen bestemmer gruppens størrelse, men det er viktig at alle ekspertgruppene i undervisningsopplegget fylles opp, slik at man får dekt alle tema om hjernen. I veldig små klasser kan man eventuelt velge å slå sammen flere tema til en ekspertgruppe, men man må da tilpasse tidsbruken slik at elevene får tilstrekkelig med tid til å lese artiklene og løse oppgavene til sine ekspertgruppetema.

Tilpasning for elever med lese- og skrivevansker

I grupper hvor elever har lese- eller skrivevansker anbefaler vi at læreren velger ut en eller flere elever i gruppen til å lese oppgavene og artiklene høyt. På denne måten får alle elevene mulighet til å engasjere seg og delta aktivt i hele undervisningsopplegget.

Videre fordypning om menneskehjernen

Om man ønsker å la elevene fordype seg ytterligere i menneskehjernen, anbefaler vi å ta en titt innom www.hjerneradet.no. Der ligger det tilgjengelig materiell om det nyeste innen hjerneforskning. Der kan du også ta kontakt med oss om du har noen spørsmål.

Aktuelle kompetansemål fra Læreplan i naturfag (NAT01-04)

For undervisningsopplegg + utstilling

Etter 7. trinn:
- gjøre rede for fysiske og psykiske forandringer i puberteten og samtale om hvordan dette kan påvirke følelser, handlinger og seksualitet.
- gjøre rede for noen av kroppens organsystemer og beskrive hvordan systemene virker sammen.

Etter 10. trinn:
- gi noen eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap.
- sammenligne nervesystemet og hormonsystemet og beskrive hvordan rusmidler, legemidler, miljøgifter og doping påvirker signalsystemene.

Tverrfaglig

I naturfag handler det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring om å gi elevene kompetanse til å forstå sin egen kropp og ivareta sin egen fysiske og psykiske helse. Elevene skal kunne forholde seg kritisk til og bruke helserelatert informasjon til å ta gode og ansvarlige valg knyttet til helse, sikkerhet og miljø i både hverdags- og arbeidsliv.


Vi håper at både lærere og elever får en spennende reise inn i menneskehjernens magiske univers.

Lykke til 🤞

logo

Hjernerådet

Karl Johansgt. 7
NO-0154 Oslo

Telefon: +47 93 65 25 39

E-post: post@hjerneradet.no

Org.nr. 992 198 648

Undervisningsopplegg

«Ja takk, hjerne!» er utviklet av Hjernerådet i samarbeid med lærer og teknolog Torgeir Kårvand og hjerneforsker Marte Roa Syvertsen.

Om hjernerådet

Les om mer om hvem vi er og hva vi gjør på hjerneradet.no